Privacyreglement

Doel van het privacyreglement:

Als lid van de Huurdersvereniging De Bommelerwaard heeft u het recht op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Daarnaast zijn wij als bestuur van de Huurdersvereniging verantwoordelijk voor de registratie van uw N(aam) A(dres) en W(oonplaats) gegevens. Hiervoor volgen wij de wettelijke regels van de Rijksoverheid, omschreven in het privacyreglement. In dit reglement kunt u lezen op welke wijze we u informeren over uw gegevens, welke gegevens wij van u bewaren, op welke manier wij met uw gegevens omgaan, wie toegang heeft tot deze gegevens, aan wie ze gegeven worden en hoelang ze bewaard blijven.

Welke persoonlijke gegevens worden door ons geregistreerd?

Als u lid wordt van de HVB willen we graag een aantal gegevens van u weten. Deze gegevens hebben we nodig om u over zaken te informeren, zoals o.a. de jaarvergadering. Het betreft hier de zgn. NAW gegevens

Door aanmelding als lid heeft u ons toestemming gegeven om uw gegevens te verwerken en vast te leggen.

 

Hoe bewaren/beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

Voor elk lid van de huurdersvereniging slaan wij deze gegevens op in een Excel bestand. Deze digitale gegevens zijn beveiligd met een toegangscode die alleen bij ons bekend is.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

In principe worden de gegevens bewaard voor een periode waarin u lid bent van de HVB. Maar u heeft het recht schriftelijk te verzoeken om uw persoonlijke gegevens voor het aflopen van deze periode te vernietigen.

 

Wie kan deze gegevens inzien?

De persoonlijke gegevens zijn alleen toegankelijk voor het bestuur van de HVB

 

Hoe word je op de hoogte gesteld van uw gegevens?

Als u lid van HVB wordt ontvangt u een welkomstbrief tevens bevestiging van inschrijving, waarin wordt gevraagd te reageren als de opgenomen gegevens niet correct zijn.

 

Welke rechten heeft u? (Zie Bijlage)

U heeft het recht om bij ons binnen redelijke grenzen:

– Inzage, rectificatie of wissing te vragen van uw persoonsgegevens die worden verwerkt

– Bezwaar te maken tegen de verwerking van de eigen persoonsgegevens

– Klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wegens het niet in overeenstemming met de wettelijke regelgeving verwerken  en bewaren van de eigen persoonsgegevens.

Het is belangrijk om u te realiseren dat wanneer verwerkingen en wissingen van persoonsgegevens op uw verzoek worden uitgevoerd, dit ertoe kan leiden dat het niet langer mogelijk is met u te communiceren.

 

Vragen?

Intern controleren regelmatig of HVB aan ons eigen privacy beleid voldoet.

Wanner u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy beleid, dan kunt u hiermee uiteraard bij het bestuur terecht.

 

AVG:

De wet, AVG (algemene verordening gegevensbescherming) verlangt van het bestuur van de HVB dat zij kunnen bewijzen dat u kennis heeft kunnen nemen van bovenstaande. Dit is dan ook de reden dat wij u dit document publiceren op onze website.

 

Bestuur Huurdersvereniging de Bommelerwaard